VKE REK+9 58dss || 25% BAND || HTA`s+9 || RAZA TYP6